Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 0601 «Будівництво та архітектура»
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: 5.060101 «Будівництво»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:  5.06010105
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 

КВАЛІФІКАЦІЯ: 3113 електромеханік

1. Галузь використання

Цей стандарт поширюється на систему вищої освіті: вищі навчальні заклади, а також міністерства, відомства, асоціації, підприємства, організації всіх форм власності, де готуються або використовуються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

Галузь знань:  0601 «Будівництво та архітектура»
Напрям підготовки:  5.060101 «Будівництво

Освітній рівень:  базова вища освіта
Спеціальність: 5.06010105 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Кваліфікація: 3113 електромеханік (будівництво)
З предметної галузі діяльності:  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Фахівець здатний виконувати зазначену(і) професійну(і) роботу(и) за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК: 003-2010: 

3113     Технічні фахівці - електрики

3115     Технічні фахівці - механіки і може займати первинні посади:

3113    Електромеханік

311З    Електромеханік з підіймальних установок 3113 - електромеханік дільниці 3113 - електрик дільниці 3113 - технік - конструктор (електротехнік)

3113     Диспетчер електромеханічної служби 3115 - технік з експлуатації та ремонту устаткування.

Цей стандарт установлює:

професійне визначення і умови використання випускників вищих навчальних закладів спеціальності 5.06010105 “Обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд” освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» у вигляді переліку первинних посад, виробничих функцій та типових задач діяльності;

 

Таблиця - Соціально-особистісні, інструментальні, загальнонаукові та професійні компетенції 

 

 

Компетенція

Абревіатура

компетенції

Компетенції соціально-особистісні

ксо

- розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно природи (принципи біоетики);

КСО-ОІ

- розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя;

КС0-02

- здатність вчитися;

ксо-оз

- здатність до критики й самокритики;

КСО-04

- креативність, здатність до системного мислення;

КСО-05

- адаптивність і комунікабельність;

КСО-06

- наполегливість у досягненні мети;

КСО-07

- турбота про якість виконуваної роботи;

КСО-08

- толерантність;

КСО-09

- екологічна грамотність.

КСО-ІО

Компетенції загальнонаукові :

кзн

- базові уявлення про основи філософії, соціології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно - наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;

КЗН-01

- базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії;

КЗН-02

- базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати Інтернет - ресурси;

кзн-оз

- базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально - професійних дисциплін;

КЗН-04

- базові знання в галузі, необхідні для освоєння загально - професійних дисциплін.

КЗН-05

Компетенції інструментальні :

КІ

- здатність до письмової й усної комунікації державною

мовою;

КІ-01

- знання іншої мови (мов);

КІ-02

- навички роботи з комп'ютером;

КІ-03

- навички володіння інформацією;

КІ-04

- дослідницькі навички.

КІ-05

Компетенції професійні:

Загально-професійні:

кзп

- здатність використовувати фактичні показники технічного стану обладнання та нормативну документацію;

КЗП-01

- здатність під керівництвом спеціаліста уміти аналізувати стан технічної документації та вносити пропозиції щодо її доповнення;

КЗП-02

- здатність користуватися організаційно-нормативною, технологічною та конструкторською документацією на виготовлення та випробування обладнання, устаткування та інструменту;

кзп-оз

- базові уявлення щодо організації монтажних та ремонтних робіт згідно Державних стандартів, систем організаційно- розпорядчої документації і положенням щодо проведення

діловодства на підприємстві;

КЗП-04

- базові уявлення, щодо проектування електрообладнання

будівель і споруд;

КЗП-05

- володіння методами науково - пошукової роботи під час розробки конкретного - проекту; освоєння принципів комплексного проектування;

КЗП-06

- базові уявлення про організацію опоряджувальних робіт у будівельній галузі та економічне оцінювання;

КЗП-07

- базові уявлення про технологічні процеси будівельної галузі та

їх економічне оцінювання;

КЗП-08

- здатність визначати норми праці в різних виробничих процесах, аналізувати використання робочого часу, розробляти заходи щодо вдосконалення нормування праці;

КЗП-09

- базові уявлення про методику аналізу внутрішнього ринку і праці, планування й аналіз системи трудових показників на

підприємстві;

КЗП-10

- здатність організовувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці;

КЗП-11

- базові уявлення про сучасні методи та принципи управління при вирішенні технічних, технологічних, економічних та ; організаційних проблем, що постають перед керівництвом ; середньої ланки в будівництві;

КЗП-12

- базові уявлення про науку управління, про вплив різних факторів на ефективність системи управління організацією;

КЗП-13

- базові уявлення про маркетинг як філософію підприємницької діяльності; здатність розв'язувати конкретні маркетингові

завдання;

КЗП-14

- базові уявлення про зв’язок людини і навколишнього середовища;

 

КЗП-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГСВОУ

Спеціалізовано-професійні:

ксп

- здатність використовувати проекти з енергопостачання підприємств, електроприводи в виробничих механізмів на монтажі і пусконалагоджувальні роботи;

КСП-01

- здатність розробляти і застосовувати безпеки, надійні та енергозберігаючі режими експлуатації електроустаткування;

КСП-02

- здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички при розробки схеми автоматичного керування електроприводами;

КСП-03

- здатність розробляти і підбирати необхідну технічну документацію на виконання електромонтажних, налагоджувальних та ремонтних робіт ;

КСП-04

- здатність організовувати та виконувати монтаж, експлуатацію та ремонт електроустаткування;

КСП-05

- здатність проводити випробування, пуск і налагоджування електроустаткування;

КСП-06

- здатність здійснювати контроль якості виконання електромонтажних налагоджувальних та електроремонтних

робіт;

КСП-07

- здатність організовувати і здійснювати надійну експлуатацію електроустаткування з дотриманням вимог електробезпеки ;

КСП-08

- здатність володіти методами та засобами діагностики електроустаткування, визначення несправностей та способами

їх усунення;

КСП-9

- здатність володіти прийомами слюсарно-складальних та електромонтажних робіт у професійній діяльності;

КСП-10

здатність обґрунтовувати вибір необхідного електроустаткування, інструментів т а оснащення відповідно до завдання параметрів та умов експлуатації;

КСП-11

- здатність оформлювати необхідну експлуатаційну та оперативну документацію;

КСП-12